Regulamin

SPIS TREŚCI

 • Art. 1 Wstęp
 • Art. 2 Definicje
 • Art. 3 Zasady ogólne korzystania z Serwisu
 • Art. 4 Użytkownik
 • Art. 5 Instytucje
 • Art. 6 Specjalizacje
 • Art. 7 Dane osobowe
 • Art. 8 Odpowiedzialność
 • Art. 9 Zgoda na publikacje
 • Art. 10 Wspieraj nas
 • Art. 11 MyLudzie.tv
 • Art. 12 Postanowienia końcowe

Art. 1 Wstęp

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jego przedmiotem są warunki korzystania z serwisu internetowego myLudzie.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://myludzie.pl.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników i Administratora.

Art. 2 Definicje

[Serwis] - portal myLudzie.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://myludzie.pl, będący platformą internetową, umożliwiający rejestrację Użytkowników, Osób oraz Instytucji jak również prezentowania informacji i treści identyfikujących te podmioty oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
[Administrator] – Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie serwisu, zmiany, modyfikacje, usuwanie treści zamieszczonych przez Użytkowników a także bezpieczeństwo.
[Użytkownik] - Osoba badź instytucja korzystająca z serwisu myLudzie.pl. Każdy użytkownik ma prawa do założenia indywidualnego konta na portalu myLudzie.pl i korzystania z wszystkich funkcjonalności dostępnych dla danego typu konta.
[Subdomena] - adres internetowy, który przynależy do domeny głównej www.myludzie.pl, wybierany jest jednorazowo bez możliwości zmiany przez Użytkownika podczas rejestracji Profilu.
[Osoba] - Osoba fizyczna, która zaakceptowała warunki Regulaminu oraz zarejestrowała się w Serwisie uzyskując dostęp do usług przez serwis myLudzie.pl oferowanych. Może to być również Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Administrator może uzależnić zarejestrowanie w Serwisie, jak również dokonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
[Instytucja] – Pojedyńczy Użytkownik, bądź grupa Użytkowników, stanowiąca oficjalne przedstwicielstwo zakładu o charakterze rzeczywistym zarejestrowanym w Serwisie, mogącą umieszczać publikacje na określonym profilu. Pod pojęciem Instytucja rozumie się: kina, teatry, centra kultury, galerie, księgarnie, fundacje, stowarzyszenia, gazety, radia, telewizje, wydawnictwa, wytrórnie, kluby oraz grupy, zespoły i drużyny.
[Profil] - strona Użytkownika zawierająca dane go identyfikujące oraz treści udostępnione przez niego w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również z których może korzystać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
[Typ konta] - zestaw określonych funkcjonalności przypisanych do danego Profilu, dzięki którym Użytkownik może się utożsamiać z określona grupą znajomych. Profile kont podzielone zostały na kategorie indywidualne dla danego profilu w celu lepszego sprecyzowania przynależności użytkownika. Wyróżnione zostały cztery typy konta: ogólny, myzyczny sportowy i artystyczny.

Art. 3 Zasady ogólne korzystania z Serwisu

Właścicielem Serwisu jest Administrator (firma martin's Group).

W ramach Serwisu, Administrator umożliwia Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie nieodpłatne korzystanie z jego zasobów, komunikowanie się za pomocą udostępnionych narzędzi, prezentowanie siebie i zamieszczanie Aktualności oraz innych treści.

Każdy z użytkowników otrzymuje 50MB przestrzeni dyskowej do dowolnego rozdysponowania na treści oraz pliki multimedialne. Za poszerzenie przestrzeni dyskowej pobierana będzie opłata według cennika.

Pozostałe opłaty pobierane będą wyłącznie za wynajęcie miejsca reklamowego na Profilu Użytkownika, polegającą na umieszczeniu przez Uzytkownika banera w bloku reklamowym pod menu głównym na włanym profilu.

Korzystanie z zasobów Serwisu uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

Użytkownik nie może podejmować jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub zakłócać należyte funkcjonowanie Serwisu, spowodować utratę, modyfikację lub utrudnienie dostępu do Profili innych Użytkowników oraz Instytucji.

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wywołać szkodę dla Administratora, Użytkowników, Instytucji oraz Osób trzecich.

Wszelkie treści i Publikacje zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie i dane osobowe powinny być prawdziwe i nie mogą naruszać praw majątkowych i niemajątkowych innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych i praw osobistych. Zamieszczenie przez Użytkownika treści lub Publikacji dotyczących, przedstawiających lub odnoszących się do innych Użytkowników lub Osób trzecich możliwe jest jedynie za ich zgodą.

Na żądanie Administratora Użytkownik winien przedstawić dysponowanie taką zgodą.

Użytkownik, umieszczając na Profilu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora , jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie niniejszym Regulaminem. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu, filmu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do ich wykorzystania dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania w celach związanych z działalnością Serwisu. Użytkownik zezwala nadto Administratorowi na usunięcie utworu z Serwisu. Korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z jego celami edukacyjnym, informacyjnym i społecznościowym jest niedozwolone.

Umieszczanie treści oraz materiałów jak: filmy video, o charakterze pornograficznym, naruszających prawo polskie i międzynarodowe oraz moralność, propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszających dobra osobiste, jak również używanie słów wulgarnych jest niedopuszczalne.

Umieszczanie informacji zawierających numery kont bankowych, ofert reklamowych, z których czerpie się korzyści finansowe, oraz informacji, w których mowa jest o sponsoringu i pomocy, jak również logotypów i informacji o działalności prywatnych przedsiębiorstw bez zgody Administratora jest niedozwolone.

Administrator może usunąć treści, o których mowa powyżej a także uprawiony jest do usunięcia Profilu w wypadku stwierdzenia ich zamieszczenia.

Zabronione jest rozsyłanie przez Użytkowników niechcianej korespondencji elektronicznej i niezamówionej informacji handlowej. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na adres Poczty informacji i komunikatów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Serwisu, jak również związanych z promocją Administratora i podmiotów z nim współpracujących.

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie na adres Poczty korespondencji e-mail od pozostałych Użytkowników.

Art. 4 Użytkownik

Użytkownikiem zostaje Osoba lub Instytucja (m.in.Teatr, Kino, Drużyna), która zarejestrowała się w Serwisie i zaakceptowała warunki Regulaminu bez zastrzeżeń przez co zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników w szczególności naruszającego Regulamin. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Żądanie rozwiązania umowy przez Użytkownika spowoduje usunięcie Profilu bez zbędnej zwłoki a umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulegnie rozwiązaniu.

Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez usunięcie Profilu w sytuacji:

a. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu

b. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników, Administratora lub Osób trzecich umieszczenia przez Użytkownika na Profilu treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu

c. podjęcia przez Użytkownika działań mogących utrudniać działanie Serwisu. W przypadku usunięcia Profilu przez Administratora, założenie nowego Profilu wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Administratorowi przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do danych zgromadzonych przez Użytkownika lub usunięcia tych danych w wypadku gdy mają one bezprawny charakter o czym powziął wiadomość z wiarygodnego źródła innego aniżeli urzędowe zawiadomienie.

W tym wypadku uniemożliwienie dostępu do danych lub usunięcie tych danych nastąpi po zawiadomieniu Użytkownika o zamiarze dokonania w/w czynności.

Art. 5 Instytucje

Instytucje jak Kino, Teatr, Galerie, Centrum Kultury, Gazetę, Radio, Telewizje, Fundacje a także Zespół, Drużyne, Klub itp może zarejestrować każdy nowy lub istniejący już użytkownik.

Członkiem Instytucji może być wyłącznie Użytkownik Osoba przy czym o przynależności do danej Instytucji decyduje założyciel.

Założyciel może przekazać uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wyłącznie innemu członkowi tej Instytucji. Założyciel, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu określających uprawnienia Administratora, jest uprawniony do dodawania, modyfikowania albo usuwania wszystkich plików, Publikacji lub innych treści na stronie Instytucji.

Członek Instytucji, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu określających uprawnienia Administratora, jest uprawniony do dodawania plików oraz modyfikowania lub usuwania wyłącznie przez siebie zamieszczonych plików na Profilu Instytucji.

Administrator może usunąć Profil Instytucji z Serwisu lub może usunąć zawartość Profilu Instytucji, jak treść, publikacje lub inne treści zamieszczone na stronie Instytucji w wypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

Administrator może usunąć Profil Instytucji w przypadku gdy założony przez nią Profil nie zalicza się do Instytucji takich jak: kina, teatry, centra kultury, galerie, księgarnie, fundacje, stowarzyszenia, gazety, radia, telewizje, wydawnictwa, wytrórnie, kluby oraz grupy, zespoły i drużyny.

Portal myLudzie.pl ma na celu promocję Osób oraz Instytucji związanych ze sportem, muzyką oraz sztuką, a nie promocję podmiotów niezwiązanych w żaden sposób z tymi dziedzinami.

Użytkownik może zaczerpnąć rady Administratora jeśli niewie czy jego Instytucja może być zarejestrowana na portalu myLudzie.pl

Jeżeli określona publikacja została wykonana lub wytworzona przez Instytucje składającą się z więcej aniżeli jednego Użytkownika, należy ją zamieścić na stronie tej Instytucji.

Niedozwolone jest zamieszczanie publikacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na Profilu członka Instytucji.

Art. 6 Specjalizacje

Użytkownik Osoba, Instytucja może wybrać i dodać na swoim Profilu ograniczoną ilość kategorii maksymalnie do 10, spośród listy dostępnych kategorii w ustawieniach Profilu.

Administrator informuje że na portalu myLudzie.pl nie ma możliwości zmiany Typu Konta Profilu na inny. Istnieje możliwość zamknięcia konta Użytkownika po wcześniejszym skontaktowaniu się z Administratorem lub zarejstrowania się poraz kolejny na profil który interesuje Użytkownika.

Art. 7 Dane osobowe

Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.

Użytkownik rejestrując się w Serwisie jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracji danych osbowych zgodnych z prawdą.

Administrator posiada możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkowników Osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator posiada prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika Osoby, Instytucje od uprzedniego potwierdzenia wprowadzonych przez nich danych stosownymi dokumentami.

Użytkownik Osoba oraz Instytucja posiada prawo wglądu do danych, ich poprawienia lub usunięcia w każdym czasie. Użytkownik Osoba oraz Instytucja ma obowiązek aktualizowania danych tak aby były zgodne z ich stanem rzeczywistym.

Jeżeli zaistnieją wątpliwości odnośnie poprawności danych wprowadzonych przez Użytkownika Osobę, oraz Instytucję, Administrator posiada prawo do usunięcia nieprawdziwych danych, ich aktualizacji lub natychmiastowego usunięcia profilu Osoby, bądź Instytucji.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

Art. 8 Odpowiedzialność

Odpowiedzialność Administratora za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Profilach Użytkowników jest wyłączona.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, wynikającą z dokonywania modyfikacji i ulepszeń w systemie Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie osobiście lub za pośrednictwem odpowiednich organów możliwość modyfikacji lub usunięcia treści zabronionych przez prawo lub w inny sposób naruszających Regulamin.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika/ów względem innego/ych Użytkownika/ów, jak również za działania Osób trzecich, w tym za wykorzystanie danych Użytkowników niezgodnie z celami działania Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych lub interesów majątkowych i niemajątkowych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który zamieścił w Serwisie te treści.

Art. 9 Zgoda na publikację

Użytkownik oświadcza, że wyraża nieodwołalną i wieczystą zgodę na publikacje swoich danych osobowych które zostały zamieszczone przez niego na portalu myLudzie.pl.

Użytkownik oświadcza, że materiały jak: zdjęcia, filmy, muzyka są jego autorstwa oraz informuję że wyraża zgodę na ich publikację w serwisie myLudzie.pl oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę martin's Group dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

Użycie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika przez osobę drugą, może być tylko za zgodą Użytkownika, który zamieścił materiały.

Użytkownik oświadcza, że niebędzie zamieszczał wizerunku osoby drugiej bez zgody na publikacje wizerunku tej że osoby, a także niebędzie zamieszczał zdjęć z obiektami martwymi.

Obiekty martwe również wymagają zgody właściciela na publikację (Property Release). Są to na przykład prywatne posesje, szkoły, samochody, łodzie, przedmioty z logo danej firmy, znane rozpoznawalne miejsca itp.

W przypadku zgłoszenia nielegalnej publikacji materialy jak zdjęcia, filmy, muzyka zostaną skasowane przez Administratora po wcześniejszym skontaktowaniu się z Użytkownikiem, który zamieścił materiały, których sprawa dotyczy.

Art. 10 Wspieraj nas

Użytkownik oświadcza że pomysły na nowe funkcjonalności, oraz usprawnienie działania portalu myLudzie.pl przesyłane przez Użytkownika w zakładce Wspieraj nas są nieodpłatne, Użytkownik pomaga twórcom portalu z dobrej woli a nie z chęci do zarobku.

Administratorzy będą skrupulatnie informowali Użytkowników o nowych zmianach, funkcjonalnościach na portalu myLudzie.pl

Art. 11 MyLudzie.tv

Telewizja - myLudzie.tv jest nie komercyjną telewizją internetową mającą na celu promocje ogólnie pojętego świata kultury (artystów, sportowców, muzyków oraz instytucje z nimi związane). Wszelkie materiały filmowe nagrywane są za zgodą artystów bądź za zgodą, prośbą menadżerów klubów współpracujących z portalem myLudzie.pl, lub imprezach objętych patronatem portalu myLudzie.pl . W przypadku kiedy artysta nie zgadza się na publikację materiału z przyczyn osobistych materiał zostaje usunięty ze wszystkich możliwych serwisów internetowych bezproblemowo. Wszelkie prawa dotyczące materiałów filmowych zrobionych przez myLudzie.tv są zastrzeżone.

Art. 12 Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.myludzie.pl/regulamin.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

O zmianach w Regulaminie Administrator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu pod adresem, o którym mowa w Art. 11.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.

W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, a zarejestrowane przez niego Profil/Profile lub Podmioty zostaną usunięte.

 

 • Dwór Artusa
 • Fundacja Les Artes
 • TOUCHÉ | Femme nie znaczy fatale
 • Club in Home